Đ/c: Nguyễn Xuân Hùng - GV bộ môn Điện dân dụng

Sinh ngày: 

Quê quán: Thọ Nguyên - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Nơi cư trú:   - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Điện thoại: 0912430035

Email: xhung05@gmail.com