Đ/c: Nguyễn Phương Thảo -  Kế toán

Sinh ngày: 

Quê quán:  - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Nơi cư trú: Xuân Trường - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Điện thoại: 0919238289

Email: phuongthao.th110791@gmail.com