Đ/c:  Nguyễn Thị Huyền - GV bộ môn Văn học

Sinh ngày: 

Quê quán: Bắc Lương - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Nơi cư trú:   - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Điện thoại:  01658244888

Email:  huyen01061980@gmail.com