Đ/c: Đỗ Đình Liên - GV bộ môn Hóa học Bí thư đoàn trường

Sinh ngày: 

Quê quán: Xuân Lai - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Nơi cư trú:  Xuân Lai - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Điện thoại: 0949015202

Email: nguyenlientx@gmail.com