Đ/c:  Lê Năng Sỹ - GV bộ môn Toán học

Sinh ngày: 

Quê quán: Bắc Lương - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Nơi cư trú:   - Thọ Xuân - Thanh Hóa

Điện thoại: 0946468006

Email:  lenangsytx@gmail.com