DANH SÁCH CBGV THUỘC TỔ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN

1. Đ/c: Lê Văn Hậu - Tổ  trưởng, GV Toán

2. Đ/c: Đỗ Thị Thúy - Tổ phó, GV Văn

3. Đ/c: Trịnh Minh Long - GV Lý

4. Đ/c: Nguyễn Đình Liên - GV Hóa

5. Đ/c: Nguyễn Thành Hưng - GV Sử

6. Đ/c: Lê Thị Hằng - GV Địa

7. Đ/c: Lê Thị Chính - GV Sinh

8. Đ/c: Đỗ Ích Tình - GV Lý

9. Đ/c: Lê Thị Len - GV Văn

10. Đ/c: Lê Thị Phương Loan - GV Lý

11. Đ/c: Hoàng Thị Hà - GV Hóa

12. Đ/c: Đỗ Thị Phương - GV Toán

13. Đ/c: Mai Phương Thảo - GV Toán